Проведення конкурсу на посаду директора Комунального некомерційного підприємства Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня»

Додаток

до протоколу №1 від 23.10.2018р.

Оголошується конкурс на заміщення посади директора комунального некомерційного підприємства Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня»

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Стрийської районної ради від 19.04.2018 року №328 «Про реорганізацію шляхом перетворення Стрийської центральної районної лікарні в комунальне некомерційне підприємство Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня»,  пункту 4 рішення Стрийської районної ради від 25.09.2018 року №381 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня» та делегування повноважень», розпорядження голови Стрийської районної ради від 28 вересня 2018 року №93/о-д «Про  проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного  підприємства «Стрийська центральна районна лікарня», відповідно до пунктів 4 та 12 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094), розпорядження голови Стрийської районної ради від 22 жовтня 2018 року №105/о-д «Про  утворення тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного  підприємства Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня», рішення тимчасової конкурсної комісії від 23.10.2018 року (протокол №1)

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня»

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 82400, Львівська область, м. Стрий, вул. О. Басараб, 15.

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

 Згідно статуту:

·           медична практика з надання первинної, вторинної (спеціалізованої) та інших видів медичної допомоги населенню;

·           створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

·           забезпечення населення району в повному обсязі висококваліфікованою амбулаторною, поліклінічною, стаціонарною, стаціонар-замінною та невідкладною медичною допомогою;

·           надання пацієнтам відповідно до законодавства України на безвідплатній та відплатній основі медичних послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги, в тому екстреної (невідкладної) медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів чи інших розладів здоров’я;

·           забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

·           організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

·           проведення профілактичних щеплень;

·           планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

·           консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

·           організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

·           забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

·           упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

·           проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

·           направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

·           участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

·           участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

·           участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

·           участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Стрийському районі та шляхів їх вирішення;

·           надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги;

·           медична практика;

·           визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

·           моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

·           забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

·           зберігання, придбання, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

·           зберігання, придбання, реалізація (відпуск), використання, знищення отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

·           організація діяльності, пов’язаної з обігом відповідних рецептурних бланків спеціального взірця для препаратів, які є в "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

·           залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

·           закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

·           координація діяльності лікарів із надання первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

·           надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

·           надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

·           надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території  Стрийського району;

·           організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

·           надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

·           організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

·           організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

·           проведення профілактичних оглядів;

·           своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування;

·           систематична розробка і проведення заходів, направлених на покращення роботи як в стаціонарі так і в поліклініці, підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення району, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності;

·           широке використання в комплексній терапії лікувального харчування, фізіотерапевтичних методів лікування і лікувальної фізкультури;

·           залучення до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів, та працівників науково-дослідницьких інститутів;

·           організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються лікарнею і підлягають зазначеним оглядам згідно чинного законодавства;

·           організація, керівництво та контроль за постановкою та рівнем статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних установах району, незалежно від форм власності.

·           провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

·           здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;

·           інші види функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань;

·           підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Статут, структура закладу: електронне посилання

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Загальний фонд – 11 585 536

Спеціальний фонд – 368 678 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 25.10.2018 р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 08.11.2018 р.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 82400, Львівська область,

м. Стрий, вулиця С. Бандери, 28, приймальня Стрийської районної ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. 5-31-31; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (тема: Проведення конкурсу на посаду директора Комунального некомерційного підприємства Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня»).

Кваліфікаційні вимоги:

-    повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

-    післядипломна спеціалізація за фахом  «Організація і управління охороною здоров’я»;

-    стаж роботи за фахом не менше 5 років;

-   стажування в органах управління вищого рівня.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі (особисто або надсилаються поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоровʼя»;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

o    план реформування закладу протягом одного року;

o    заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

o    пропозиції щодо залучення коштів для розвитку закладу;

o    пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Істотні умови контракту визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я»

 Дата проведення конкурсу: 28 листопада 2018року  об 10.00 год. – засідання тимчасової  конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: Львівська область, місто Стрий, вул. С. Бандери, 28. Зал засідань, третій поверх Стрийської районної ради.

Розпорядженя голови Стрийської районної ради №105 від 22 жовтня 2018 р. "Про утворення тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Стрийської районної ради "Стрийська центральна районна лікарня"

Протокол №1 Засідання тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства Стрийської районної ради "Стрийськка центральна районна лікарня"

Статут комунального некомерційного підприємства стрийської районної ради "Стрийська центральна районна лікарня"